Shine shopping center, Shine zuun region, 1st bag, Sainshand soum, Dornogobi aimag

Tel:  88600303